Sekarang Nikah Siri Rembang dan Wonogiri Dapat Dilegalkan Secara Hukum

Nikah menurut bahasa yakni bergabung bersenggama (wat}’u). Tengah menurut makna yakni satu kesepakatan atau janji yang menghalalkan persetubuhan di antara lelaki dan wanita yang disampaikan oleh ujaran nikah atau yang tunjukkan makna nikah. Kata zawaj di awal pemakaiannya berartikan pasangan, namun makna yang dikatakan dalam al-Qur’an ialah perkahwinan. Allah swt. buat manusia berpasangpasangan, menghalalkan perkahwinan […]